વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

ASP.NET સાથે GrabzIt ક્લાયંટ

ASP.NET API

વર્ણન

આ વર્ગ GrabzIt સ્ક્રીનશોટ વેબ સેવાઓ સાથેના તમામ સંદેશાવ્યવહારનું સંચાલન કરે છે. બધી પદ્ધતિઓ જેની સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે કોમ જ્યારે GrabzIt ASP.NET DLL નો ઉપયોગ થાય છે ત્યારે પણ કાર્ય કરો કMમ jectબ્જેક્ટ.

જાહેર પદ્ધતિઓ

GrabzItFile GetResult(string આઈડી)કોમ

આ પદ્ધતિ સ્ક્રીનશshotટ પોતે જ આપે છે. જો કંઇ પરત ન આવે તો કંઈક ખોટું થયું છે અથવા સ્ક્રીનશોટ હજી તૈયાર નથી.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

GrabzItFile પદાર્થ


URLToAnimation(string url, AnimationOptions વિકલ્પો)કોમ

રૂપાંતરિત થવું જોઈએ તે videoનલાઇન વિડિઓનો URL સ્પષ્ટ કરો intoa એનિમેટેડ GIF.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

AnimationOptionsકોમ

નામસ્થળGrabzIt. પરિમાણો

એનિમેટેડ GIF બનાવતી વખતે વર્ગ ઉપલબ્ધ બધા વિકલ્પોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

જાહેર ગુણધર્મો


URLToImage(string url, ImageOptions વિકલ્પો)કોમ

કન્વર્ટ થવું જોઈએ તે URL નો ઉલ્લેખ કરે છે intઓએ ઇમેજ સ્ક્રીનશ .ટ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

HTMLToImage(string એચટીએમએલ, ImageOptions વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રૂપાંતરિત થવું જોઈએ intઓએ છબી.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

FileToImage(string રસ્તો, ImageOptions વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલ ફાઇલનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રૂપાંતરિત થવી જોઈએ intઓએ છબી.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

ImageOptionsકોમ

નામસ્થળGrabzIt. પરિમાણો

છબી કેપ્ચર્સ બનાવતી વખતે વર્ગ ઉપલબ્ધ બધા વિકલ્પોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

જાહેર ગુણધર્મો

જાહેર પદ્ધતિઓ


URLToRenderedHTML(string url, HTMLOptions વિકલ્પો)કોમ

કન્વર્ટ થવું જોઈએ તે URL નો ઉલ્લેખ કરે છે intઓ રેન્ડર એચટીએમએલ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

HTMLToRenderedHTML(string એચટીએમએલ, HTMLOptions વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રૂપાંતરિત થવું જોઈએ intઓ રેન્ડર એચટીએમએલ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

FileToRenderedHTML(string રસ્તો, HTMLOptions વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલ ફાઇલનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રૂપાંતરિત થવી જોઈએ intઓ રેન્ડર એચટીએમએલ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

HTMLOptionsકોમ

નામસ્થળGrabzIt. પરિમાણો

વર્ગ જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે વિકલ્પોની રજૂઆત કરે છે રેન્ડર એચટીએમએલ કેપ્ચર્સ બનાવવા.

જાહેર ગુણધર્મો

જાહેર પદ્ધતિઓ


URLToVideo(string url, વિડિઓ વિકલ્પો વિકલ્પો)કોમ

કન્વર્ટ થવું જોઈએ તે URL નો ઉલ્લેખ કરે છે intoa વિડિઓ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

HTMLToVideo(string એચટીએમએલ, વિડિઓ વિકલ્પો વિકલ્પો)કોમ

તે HTML નો ઉલ્લેખ કરે છે જેમાંથી વિડિયો કેપ્ચર થવો જોઈએ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

FileToVideo(string રસ્તો, વિડિઓ વિકલ્પો વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલ ફાઇલનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રૂપાંતરિત થવી જોઈએ intoa વિડિઓ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

વિડિઓ વિકલ્પોકોમ

નામસ્થળGrabzIt. પરિમાણો

વર્ગ જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે વિકલ્પોની રજૂઆત કરે છે વેબપેજનો વિડિયો બનાવવો.

જાહેર ગુણધર્મો

જાહેર પદ્ધતિઓ


URLToPDF(string url, પીડીએફઓપ્શન વિકલ્પો)કોમ

કન્વર્ટ થવું જોઈએ તે URL નો ઉલ્લેખ કરે છે intઓએ પીડીએફ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

HTMLToPDF(string એચટીએમએલ, પીડીએફઓપ્શન વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રૂપાંતરિત થવું જોઈએ intઓએ પીડીએફ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

FileToPDF(string રસ્તો, પીડીએફઓપ્શન વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલ ફાઇલનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રૂપાંતરિત થવી જોઈએ intઓએ પીડીએફ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

પીડીએફઓપ્શનકોમ

નામસ્થળGrabzIt. પરિમાણો

વર્ગ પીડીએફ કuresપ્ચર્સ બનાવતી વખતે ઉપલબ્ધ બધા વિકલ્પોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

જાહેર ગુણધર્મો

જાહેર પદ્ધતિઓ


URLToDOCX (string url, DOCXOptions વિકલ્પો)કોમ

કન્વર્ટ થવું જોઈએ તે URL નો ઉલ્લેખ કરે છે intOA DOCX.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

HTMLToDOCX(string એચટીએમએલ, DOCXOptions વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રૂપાંતરિત થવું જોઈએ intOA DOCX.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

FileToDOCX(string રસ્તો, DOCXOptions વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલ ફાઇલનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રૂપાંતરિત થવી જોઈએ intOA DOCX.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

DOCXOptionsકોમ

નામસ્થળGrabzIt. પરિમાણો

વર્ગ DOCX કેપ્ચર્સ બનાવતી વખતે ઉપલબ્ધ બધા વિકલ્પોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

જાહેર ગુણધર્મો

જાહેર પદ્ધતિઓ


URLToTable(string url, TableOptions વિકલ્પો)કોમ

URL નો ઉલ્લેખ કરે છે કે જેમાંથી HTML કોષ્ટકો કાsવા જોઈએ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

HTMLToTable (string એચટીએમએલ, TableOptions વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જેમાંથી HTML કોષ્ટકો કાractedવા જોઈએ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

ફાઇલટોટેબલ (string રસ્તો, TableOptions વિકલ્પો)કોમ

એચટીએમએલ ફાઇલનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જેમાંથી HTML કોષ્ટકો કાractedવા જોઈએ.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

રદબાતલ

TableOptionsકોમ

નામસ્થળGrabzIt. પરિમાણો

એચટીએમએલ કોષ્ટકોને CSV, XLSX અથવા JSON માં કન્વર્ટ કરતી વખતે વર્ગ ઉપલબ્ધ બધા વિકલ્પોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

જાહેર ગુણધર્મો

જાહેર પદ્ધતિઓ


Save()

Save પરિણામ અસુમેળ છે અને એક અનન્ય ઓળખકર્તાને પરત કરે છે, જેનો ઉપયોગ સ્ક્રીનશોટ સાથે મેળવવા માટે કરી શકાય છે GetResult પદ્ધતિ

રીટર્ન વેલ્યુ

સ્ક્રીનશોટનો અનન્ય ઓળખકર્તા અન્યથા જો ભૂલ આવી હોય તો અપવાદ ફેંકી દેવામાં આવે છે. આનો ઉપયોગ સ્ક્રિનશ getટ સાથે મેળવવા માટે કરી શકાય છે GetResult પદ્ધતિ


ફાઇલ સેવ કરવાની આ ભલામણ પદ્ધતિ છે

Save(string કBલબેક URL)કોમ

Save પરિણામ અસુમેળ છે અને એક અનન્ય ઓળખકર્તાને પરત કરે છે, જેનો ઉપયોગ સ્ક્રીનશોટ સાથે મેળવવા માટે કરી શકાય છે GetResult પદ્ધતિ

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

સ્ક્રીનશોટનો અનન્ય ઓળખકર્તા અન્યથા જો ભૂલ આવી હોય તો અપવાદ ફેંકી દેવામાં આવે છે. આનો ઉપયોગ સ્ક્રિનશ getટ સાથે મેળવવા માટે કરી શકાય છે GetResult પદ્ધતિ


ચેતવણી આ પદ્ધતિ સુમેળપૂર્ણ છે તેથી પરિણામ પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે એપ્લિકેશન થોભાવશે

GrabzItFile SaveTo()

Save એક સાથે સુમેળમાં પરિણામ GrabzItFile ઑબ્જેક્ટ.

રીટર્ન વેલ્યુ

GrabzItFile પદાર્થ


GrabzItFile SaveToAsync()

Save પરિણામ અસુમેળ રીતે a GrabzItFile પદાર્થ માત્ર ત્યારે જ ઉપલબ્ધ છે જો .NET નું વર્ઝન એસિંક પદ્ધતિઓનું સમર્થન કરતું હોય.

રીટર્ન વેલ્યુ

GrabzItFile પદાર્થ


ચેતવણી આ પદ્ધતિ સુમેળપૂર્ણ છે તેથી પરિણામ પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે એપ્લિકેશન થોભાવશે

SaveTo(string saveToફાઇલ)કોમ

Save પરિણામ ફાઇલમાં સુમેળમાં આવે છે.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

જો તે સફળ થાય તો સાચું આપે છે નહીં તો તે અપવાદ ફેંકી દે છે.


SaveToઅસિંક(string saveToફાઇલ)

Save પરિણામ અસુમેળ રીતે ફાઇલમાં. માત્ર ત્યારે જ ઉપલબ્ધ છે જો .NET નું વર્ઝન એસિંક પદ્ધતિઓનું સમર્થન કરતું હોય.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

જો તે સફળ થાય તો સાચું આપે છે નહીં તો તે અપવાદ ફેંકી દે છે.


સ્થિતિ ગેટસ્ટેટસ (string આઈડી)કોમ

GrabzIt સ્ક્રીનશોટની વર્તમાન સ્થિતિ મેળવો.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

સ્થિતિ પદાર્થ


GrabzItCookie [] ગેટકુકીઝ (string ડોમેન)કોમ

GrabzIt કોઈ ખાસ ડોમેન માટે ઉપયોગમાં લેતી બધી કૂકીઝ મેળવો. આમાં વપરાશકર્તા વ્યાખ્યાયિત કૂકીઝ શામેલ હોઈ શકે છે.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

GrabzItCookie એરે


સેટકોકી (string નામ, string ડોમેન, string મૂલ્ય, string રસ્તો, bool httponly, તારીખટાઇમ? સમાપ્ત થાય છે)કોમ

ગ્રેબઝિટ પર નવી કસ્ટમ કૂકી સેટ કરે છે, જો વૈશ્વિક કૂકીમાં વૈવિધ્યપૂર્ણ કૂકીનું નામ અને ડોમેન સમાન વૈશ્વિક કૂકીને ઓવરરાઇડ કરવામાં આવે તો.

જો કોઈ વેબસાઇટ્સની કાર્યક્ષમતા કૂકીઝ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવે તો આ ઉપયોગી થઈ શકે છે.

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

જો કૂકી સફળતાપૂર્વક સેટ થઈ હોય તો સાચું, નહીં તો ખોટું


ડીલીટકુકી (string નામ, string ડોમેન)કોમ

કસ્ટમ કૂકી કા Deleteી નાખો અથવા વૈશ્વિક કૂકીનો ઉપયોગ થવાથી અવરોધિત કરો

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

જો કૂકી સફળતાપૂર્વક કા deletedી નાખવામાં આવે તો સાચું, નહીં તો ખોટું


WaterMark[] મેળવોWaterMarks(String ઓળખકર્તા)કોમ

તમારા બધા અપલોડ કરેલા રિવાજ મેળવો watermarks

રીટર્ન વેલ્યુ

WaterMark એરે


WaterMark મેળવોWaterMark(String ઓળખકર્તા)કોમ

તમારો રિવાજ પાછો watermark જે સ્પષ્ટ કરેલ ઓળખકર્તા સાથે મેળ ખાય છે

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

WaterMark


ઉમેરવુંWaterMark(string ઓળખકર્તા, string રસ્તો, HorizontalPosition xpos, VerticalPosition ypos)કોમ

એક નવો રિવાજ ઉમેરો watermark

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

જો સાચું આપે છે watermark સફળતાપૂર્વક સુયોજિત થયેલ છે


DeleteWaterMark(string ઓળખકર્તા)કોમ

એક રિવાજ કા Deleteી નાખો watermark

માપદંડ

રીટર્ન વેલ્યુ

જો સાચું આપે છે watermark સફળતાપૂર્વક કા deletedી નાખવામાં આવ્યું હતું


સેટલોકલ પ્રોક્સી (string પ્રોક્સી યુઆરએલ)કોમ

આ પદ્ધતિ એ સ્થાનિક પ્રોક્સી સર્વર બધી વિનંતીઓ માટે વપરાય છે.

માપદંડ


યુએસએસએલ (bool કિંમત)કોમ

જો GrabzIt ની વિનંતીઓનો ઉલ્લેખ કરે છે API નો SSL નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ

માપદંડ


string બનાવોએન્ક્રિપ્શનકે ()કોમ

એક ક્રિપ્ટોગ્રાફિકલી સુરક્ષિત આધાર 64 એન્ક્રિપ્શન કી બનાવો, 44 અક્ષરો લાંબી.


ડિક્રિપ્ટ (string રસ્તો, string કી)કોમ

પ્રદાન કરેલી એન્ક્રિપ્શન કીનો ઉપયોગ કરીને એન્ક્રિપ્ટેડ કેપ્ચરને ડિક્રિપ્ટ કરો.

માપદંડ


GrabzItFile ડિક્રિપ્ટ (GrabzItFile ફાઇલ, string કી)

પ્રદાન કરેલી એન્ક્રિપ્શન કીનો ઉપયોગ કરીને એન્ક્રિપ્ટેડ કેપ્ચરને ડિક્રિપ્ટ કરો.

માપદંડ


બાઇટ [] ડિક્રિપ્ટ (બાઇટ [] ડેટા, string કી)

પ્રદાન કરેલી એન્ક્રિપ્શન કીનો ઉપયોગ કરીને એન્ક્રિપ્ટેડ કેપ્ચરને ડિક્રિપ્ટ કરો.

માપદંડ


જ્યારે કોમ ઓબ્જેક્ટોમાં એનમ પ્રોપર્ટીઝ સેટ કરતી વખતે તેના બદલે એનમ માટે સમાન સંખ્યાત્મક મૂલ્યનો ઉપયોગ કરો.

એનોમ્સ

ImageFormat

નામસ્થળGrabzIt.Enums

આ enum નીચેના મૂલ્યો સમાવે છે.


BrowserType

નામસ્થળGrabzIt.Enums

આ enum નીચેના મૂલ્યો સમાવે છે.


દેશ

નામસ્થળGrabzIt.Enums

આ enum નીચેના મૂલ્યો સમાવે છે.


PageSize

નામસ્થળGrabzIt.Enums

આ enum નીચેના મૂલ્યો સમાવે છે.


PageOrientation

નામસ્થળGrabzIt.Enums

આ enum નીચેના મૂલ્યો સમાવે છે.


CSSMediaType

નામસ્થળGrabzIt.Enums

આ enum નીચેના મૂલ્યો સમાવે છે.


TableFormat

નામસ્થળGrabzIt.Enums

આ enum નીચેના મૂલ્યો સમાવે છે.


HorizontalPosition

નામસ્થળGrabzIt.Enums

આ enum નીચેના મૂલ્યો સમાવે છે.


VerticalPosition

નામસ્થળGrabzIt.Enums

આ enum નીચેના મૂલ્યો સમાવે છે.


પરિણામ વર્ગો

GrabzItCookieકોમ

નામસ્થળGrabzIt. કૂકીઝ

જાહેર ગુણધર્મો

GrabzItFileકોમ

નામસ્થળGrabzIt.સ્ક્રીનશોટ

જાહેર પદ્ધતિઓ

જાહેર ગુણધર્મો

સ્થિતિકોમ

નામસ્થળGrabzIt.સ્ક્રીનશોટ

સ્ક્રીનશોટની વર્તમાન સ્થિતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરતો વર્ગ.

જાહેર ગુણધર્મો

WaterMarkકોમ

નામસ્થળGrabzIt.સ્ક્રીનશોટ

આ વર્ગ રિવાજને રજૂ કરે છે watermarks GrabzIt માં સંગ્રહિત

જાહેર પદ્ધતિઓ

જાહેર ગુણધર્મો