વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

એક ઉમેરો watermark જાવાસ્ક્રિપ્ટ સાથે સ્ક્રીનશshotટ પર

જાવાસ્ક્રિપ્ટ એપીઆઇ

GrabzIt વિકાસકર્તાઓને સરળતાથી ઉમેરવામાં સક્ષમ કરે છે watermarks તેમના સ્ક્રીનશોટ પર. આ કરવા માટે તમે કરી શકો છો તમારા પોતાના અપલોડ કરો watermarks અને પછી પસાર watermark જાવાસ્ક્રિપ્ટ API ને આઈ.ડી.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.tesla.com", 
    {"customwatermarkid": "MyWatermark"}).Create();
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
    {"customwatermarkid": "MyWatermark"}).Create();
</script>

ખાસ Watermarks

વૈકલ્પિક રૂપે તમે GrabzIt ની ખાસ બિલ્ટ ઇન ઉપયોગ કરી શકો છો watermarks નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે. આ ખાસ watermarks સમાવેશ થાય છે watermarks ઉમેરવા માટે ટાઇમસ્ટેમ્પ, લખાણ, કાઉન્ટર્સ અને બ્રાઉઝર વિંડોઝ કબજે કરવા માટે.

ટાઇમસ્ટેમ્પ Watermark

ટાઇમસ્ટેમ્પ જનરેટ કરવા માટે watermark નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે ફક્ત GrabzIt_Timestamp ઓળખકર્તાને પાસ કરો.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.tesla.com", 
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Timestamp_UTC+0_Top_Left"}).Create();

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.tesla.com", 
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Timestamp_UTC+10_Bottom_Right"}).Create();

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.tesla.com", 
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Timestamp_UTC-5_Middle_Center"}).Create();
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Timestamp_UTC+0_Top_Left"}).Create();

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Timestamp_UTC+10_Bottom_Right"}).Create();

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Timestamp_UTC-5_Middle_Center"}).Create();
</script>

લખાણ Watermark

લખાણ watermark નીચેના ઉદાહરણમાં બતાવ્યા પ્રમાણે GrabzIt_Text ઓળખકર્તાની મદદથી પેદા થાય છે.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.tesla.com", 
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Text_My text_Top_Left"}).Create();

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.tesla.com", 
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Text_My website description!_Bottom_Right"}).Create();
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>", 
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Text_My text_Top_Left"}).Create();

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>", 
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Text_My website description!_Bottom_Right"}).Create();
</script>

બ્રાઉઝર Watermark

બ્રાઉઝર watermark બધા સરળ છે watermarks અને નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે GrabzIt_Browser ઓળખકર્તાની મદદથી પેદા કરી શકાય છે.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.tesla.com", 
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Browser"}).Create();
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML("<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
{"customwatermarkid": "GrabzIt_Browser"}).Create();
</script>