વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

સ્ક્રીનશ takeટ લેવા માટે ગ્રાબઝિટ કયા બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ કરે છે?

સ્ક્રીનશોટ લેવા માટે ગ્રેબઝિટ એ વેબકિટ બ્રાઉઝરના પોતાના સુધારેલા સંસ્કરણનો ઉપયોગ કરે છે.