વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

એક સુવિધા છે જે GrabzIt માંથી ગુમ થયેલ છે!

અમે તમામ સુવિધા વિનંતીઓ કરવાનું વચન આપી શકતા નથી, જ્યારે તે શક્ય હોય તો અમારી પાસે એક નજર હશે. અમે તમામ સુવિધા વિનંતીઓ સાર્વજનિક કરી છે, જેથી લોકો તેમને પસંદ કરેલા વિચારો પર મત આપી શકે.

તમારી સુવિધા વિનંતી ઉમેરવા માટે કૃપા કરીને અમારા લક્ષણ વિનંતી બોર્ડની મુલાકાત લો.