વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

સમાન વેબસાઇટ્સ પર સમાન પેકેજ / એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે?

હા, સમાન પેકેજ / એકાઉન્ટનો ઉપયોગ બહુવિધ વેબસાઇટ્સ અથવા ડોમેન્સ પર થઈ શકે છે. ફક્ત ખાતરી કરો કે બધી જ જગ્યાએ સમાન એપ્લિકેશન કી અને ગુપ્ત ઉપયોગ થાય છે.