વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

વેબ કેપ્ચર્સ બનાવવા માટે HTTP પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરો

તમારી પોતાની HTTP પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરીને તમે વિશ્વના કોઈપણ સ્થળેથી કોઈપણ પ્રકારની કેપ્ચર, જેમ કે છબી અથવા પીડીએફ સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો.

પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે પહેલા તેની કનેક્શન વિગતો પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. ફક્ત નીચે વિઝાર્ડમાં પ્રોક્સી વિગતો દાખલ કરો અને પછી દબાવો પેદા એક પ્રોક્સી સરનામું બનાવવા માટેનું બટન જે GrabzIt નાં API માં વાપરી શકાય છે. જો તેના બદલે તમે સ્થાનિક પ્રોક્સીની પાછળથી ક captપ્શંસ લેવા માંગતા હો, તો તમારે અનુસરવાની જરૂર છે આ સૂચનો.

જો જરૂરી હોય તો વપરાશકર્તા નામ દાખલ કરો
જો જરૂરી હોય તો પાસવર્ડ દાખલ કરો

પ્રોક્સી સરનામું વાપરીને

એકવાર તમે ઉપરનો પ્રોક્સી સરનામું જનરેટ કરી લો, પછી કેપ્ચર બનાવવા માટે HTTP પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરવાનું ઉદાહરણ આપણે હાલમાં સમર્થન આપતા દરેક પ્રોગ્રામિંગ ભાષા માટે દેખાશે.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":""}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":""};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = ""

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&proxy=&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = ""

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

ગ્રાબઝિટના પ્રોક્સી સર્વર્સનો ઉપયોગ કરવો

કેટલીકવાર વેબસાઇટ્સ અમારા એક IP સરનામાંઓને અવરોધિત કરશે, ખાસ કરીને જો તમે વેબસાઇટના ઘણા કેપ્ચર્સની વિનંતી કરો છો. આને મેળવવા માટે તમે GrabzIt ના પ્રોક્સી સર્વર્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ લક્ષ્ય વેબસાઇટને ક willપ્ચર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે તે દેશ માટે અમારી એક પ્રોક્સી સર્વર્સ દ્વારા ક callલ કરશે.

આવું કરવા માટે, ફક્ત પસાર કરો grabzit:// પ્રોક્સી પેરામીટર પર જાઓ અને જો તમે નીચે પ્રમાણે બતાવ્યા પ્રમાણે, દેશને કોઈ વિશિષ્ટ સ્થાન સુધી મર્યાદિત કરવા માંગતા હો, તો દેશના પરિમાણને સેટ કરો.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "grabzit://";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("grabzit://");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":"grabzit://"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":"grabzit://"};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&proxy=grabzit%3A%2F%2F&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે પ્રોક્સીઓનો ઉપયોગ કેપ્ચર્સ બનાવવા માટે જેટલો સમય લે છે તે ધીમું કરશે intવધારાના નેટવર્ક હોપ્સ ઉત્પન્ન કરે છે.