વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

પીડીએફ અથવા વર્ડ દસ્તાવેજમાં પાસવર્ડ સુરક્ષા કેવી રીતે ઉમેરવી

પાસવર્ડ સુરક્ષિત દસ્તાવેજ

કેટલીકવાર તમે ઇચ્છો છો કે દસ્તાવેજની સામગ્રી ફક્ત તે જ જોવી જોઈએ કે જેઓ તેને જોવા માટે અધિકૃત છે. આ દસ્તાવેજને પાસવર્ડ સોંપીને કરી શકાય છે જે દસ્તાવેજ ખોલવા માટે યોગ્ય રીતે દાખલ કરવો આવશ્યક છે. તમે GrabzIt નો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો તે પાસવર્ડ આપીને તમે બનાવટ સમયે પીડીએફ અથવા વર્ડ દસ્તાવેજને પાસવર્ડથી સુરક્ષિત કરી શકો છો.

પાસવર્ડ એક પીડીએફ દસ્તાવેજ સુરક્ષિત

નીચે આપેલા ઉદાહરણો બતાવે છે કે હાલમાં આપણે સમર્થન આપતા દરેક પ્રોગ્રામિંગ ભાષાના પીડીએફ દસ્તાવેજમાં પાસવર્ડ સુરક્ષા કેવી રીતે ઉમેરવી.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.Password = "pass";
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setPassword("pass");
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "password": "pass"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"password":"pass"};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->password("pass");
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setPassword("pass");
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.password = "pass"
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&password=pass&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.password = "pass"
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

પાસવર્ડ એક વર્ડ ડોક્યુમેન્ટને સુરક્ષિત કરો

નીચેનાં ઉદાહરણો બતાવે છે કે હાલમાં આપણે સમર્થન આપતી દરેક પ્રોગ્રામિંગ ભાષા માટે DOCX ફાઇલમાં પાસવર્ડ સુરક્ષા કેવી રીતે ઉમેરવી.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.Password = "pass";
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.setPassword("pass");
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "docx", "download": 1, "password": "pass"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"password":"pass"};
client.url_to_docx("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$options->password("pass");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$options->setPassword("pass");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
options.password = "pass"
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=docx&password=pass&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
options.password = "pass"
grabzIt.url_to_docx("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")