વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

પારદર્શક છબી કેપ્ચર કેવી રીતે બનાવવું?

HTML ની ​​ઇમેજ કેપ્ચર્સ અને URL ની પારદર્શક પૃષ્ઠભૂમિના સ્ક્રીનશોટ આપવાનું શક્ય છે. જો કે આ ફક્ત ત્યારે જ કાર્ય કરશે જ્યારે કેપ્ચર કરવામાં આવતી HTML ની ​​પૃષ્ઠભૂમિ પારદર્શક હોય અને છબીનું બંધારણ ક્યાંતો PNG અથવા TIFF હોય. જો તમે PNG અથવા TIFF સિવાય કોઈ ઇમેજ ફોર્મેટનો ઉપયોગ કરો છો તો તમને બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ મળશે.

એચટીએમએલ દસ્તાવેજને પારદર્શક પૃષ્ઠભૂમિ રાખવા માટે, સીએસએસ પૃષ્ઠભૂમિ ગુણધર્મ બંને માટે પારદર્શક હોવું આવશ્યક છે html અને body નીચેના ઉદાહરણોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ટsગ્સ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Format = ImageFormat.png;
options.Transparent = true;
grabzIt.HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>"
, options);
grabzIt.SaveTo("result.png");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setFormat(ImageFormat.PNG);
options.setTransparent(true);
grabzIt.HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>"
, options);
grabzIt.SaveTo("result.png");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML(
"<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
{"format":"png","transparent":1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.html_to_image("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
{"format":"png","transparent":1});
client.save_to("result.png", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->format("png");
$options->transparent(1);
$grabzIt->HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>", 
$options);
$grabzIt->SaveTo("result.png");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setFormat("png");
$options->setTransparent(true);
$grabzIt->HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
$options);
$grabzIt->SaveTo("result.png");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.format = "png"
options.transparent = True
grabzIt.HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
options)
grabzIt.SaveTo("result.png")
  curl 
  -d key=Sign in to view your Application Key
  -d format=png
  -d transparent=1
  -d html=%3Chtml%3E%3Chead%3E%3Cstyle%3Ehtml%2Cbody%7Bbackground%3Atransparent%7D%3C%2Fstyle%3E%3C%2Fhead%3E%3Cbody%3E%3Ch1%3EHello%20World%21%3C%2Fh1%3E%3C%2Fbody%3E%3C%2Fhtml%3E
  https://api.grabz.it/services/convert.ashx
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.format = "png"
options.transparent = true
grabzIt.html_to_image("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
options)
grabzIt.save_to("result.png")