વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

તમે GrabzIt ના વેબ સ્ક્રેપર API નો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રેપને કેવી રીતે બદલી શકો છો?

વધારો intGrabzIt ની વચ્ચેનું ઉદાહરણ વેબ સ્ક્રેપર અને GrabzIt's નો ઉપયોગ કરીને તમારી એપ્લિકેશન વેબ સ્ક્રેપર API પ્રોગ્રામરૂપે વેબ સ્ક્રેપ્સની ગુણધર્મો બદલવા માટે.

વેબ સ્ક્રેપના લક્ષ્યને બદલો

નીચેનું ઉદાહરણ બતાવે છે કે બંનેને કેવી રીતે બદલવું બીજ URL છે અને મુખ્ય લક્ષ્ય URL.

GrabzItScrapeClient client = new GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
Target target = new Target();
//Set the target URL
target.URL = "http://www.example.com";
List<string> seedUrls = new List<string>();
seedUrls.Add("http://www.example.com/news.html");
seedUrls.Add("http://www.example.com/about.html");
seedUrls.Add("http://www.example.com/contactus.html");
//Set the seed URL's
target.SeedURLs = seedUrls.ToArray();
//Enter the id of the scrape you want to alter along with the target object
client.SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", target);
$client = new GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$target = new GrabzItTarget();
//Set the target URL
$target->SetURL("http://www.example.com");
$seedUrls = array();
$seedUrls[] = "http://www.example.com/news.html";
$seedUrls[] = "http://www.example.com/about.html";
$seedUrls[] = "http://www.example.com/contactus.html";
//Set the seed URL's
$target->SetSeedURLs($seedUrls);
//Enter the id of the scrape you want to alter along with the target object
$client->SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", $target);
client = GrabzItScrapeClient.GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
target = new GrabzItTarget.GrabzItTarget()
#Set the target URL
target.url = "http://www.example.com"
seedUrls = []
seedUrls.append("http://www.example.com/news.html")
seedUrls.append("http://www.example.com/about.html")
seedUrls.append("http://www.example.com/contactus.html")
#Set the seed URL's
target.seedURLs = seedUrls
#Enter the id of the scrape you want to alter along with the target object
client.SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", target)

વેબ સ્ક્રેપમાં ચલ બદલો

નીચે આપેલા ઉદાહરણોમાં ચલ સુયોજિત કરો એ string નામોનો એરે, જો કે વેરિયેબલ પણ અન્ય કોઈપણ પ્રકારના સરળ ડેટા પર સેટ કરી શકાય છે.

GrabzItScrapeClient client = new GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
Variable variable = new Variable("names");
List<string> names = new List<string>();
names.Add("Tom");
names.Add("Dick");
names.Add("Harry");
foreach(string name in names)
{
	variable.AddArrayItem(name);
}
//Enter the id of the scrape you want to alter along with the variable object
client.SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", variable);
$client = new GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$variable = new GrabzItVariable("names");
$names = array();
$names[] = "Tom";
$names[] = "Dick";
$names[] = "Harry";
$variable->SetValue($names);
//Enter the id of the scrape you want to alter along with the variable object
$client->SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", $variable);
client = GrabzItScrapeClient.GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
variable = new GrabzItVariable.GrabzItVariable("names")
names = []
names.append("Tom")
names.append("Dick")
names.append("Harry")
#Set the seed URL's
variable.value = names
#Enter the id of the scrape you want to alter along with the variable object
client.SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", variable)

પછી ચલ મૂલ્ય નો ઉપયોગ કરીને સામાન્ય રીતે .ક્સેસ કરી શકાય છે ગ્લોબલ.જેટ નીચે બતાવેલ પદ્ધતિ.

var names = Global.get("names");

નામો એરે પછી સ્ક્રેપ સૂચનોમાં સામાન્ય તરીકે વાપરી શકાય છે.