વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

વેબ પૃષ્ઠને રૂપાંતરિત કરતાં પહેલાં તમે તેને કેવી રીતે બદલી શકો છો?

વેબ પૃષ્ઠ બદલો

તમે કોઈપણ પૃષ્ઠને ઇમેજ, પીડીએફ અથવા ડીઓસીએક્સ તરીકે કેપ્ચર કરતા પહેલાં તેને બદલી શકો છો.

આ કરવા માટે, તમે ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો તે પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાંથી કોઈ યોગ્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને HTML પૃષ્ઠની સામગ્રીને વાંચવાની જરૂર છે. એકવાર તમે આ ફેરફાર કરો એચટીએમએલ કરો, જેનું ઉદાહરણ નીચે બતાવેલ છે. પછી જે સામગ્રી વાંચવા માટે વપરાય છે તે જ સરનામાં પરિમાણને સેટ કરો. આ સુનિશ્ચિત કરશે કે સમાન પૃષ્ઠનો ઉપયોગ કરીને વેબ પૃષ્ઠ કબજે કરવામાં આવ્યું છે, જેથી કોઈપણ સંબંધિત સ્રોતો યોગ્ય રીતે રેન્ડર થાય.

string html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Address = "http://www.example.com/index.html";
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
String html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setAddress("http://www.example.com/index.html");
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
var grabzit = require('grabzit');

var html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.html_to_image(html,{"address":"http://www.example.com/index.html"});
client.save_to("result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$html = ""; #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html			
#alter HTML
html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->address("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html,$options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
$html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
//alter HTML
$html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setAddress("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html, $options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>"
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.HTMLToImage(html, options)
grabzIt.SaveTo("result.jpg")
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.html_to_image(html, options)
grabzIt.save_to("result.jpg")