વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

વેબ સ્ક્રીનશોટ પર જાહેરાતને અવરોધિત કરી રહ્યું છે

જાહેરાતને દૂર કરી રહ્યા છીએ

એડવર્ટ્સ કેટલાક વપરાશકર્તાઓ માટે સ્ક્રીનશ ruટ્સને બગાડે છે, સદભાગ્યે ગ્રેબઝટ તે જાહેરાત વિશિષ્ટ ડોમેન્સની કાળી સૂચિ સાથે મેળ ખાતી બધી વિનંતીઓને અવરોધિત કરીને વેબ સ્ક્રીનશshotsટ્સ પર એડવર્ટ્સને અવરોધિત કરી શકે છે. વેબસાઇટ્સ પર એડવર્ટ્સ અવરોધિત કરવાનો પણ ઉમેરવામાં ફાયદો છે સ્ક્રીનશોટ પેદા કરવામાં જે સમય લાગે છે તે ઘટાડે છે.

એડવર્ટ્સને અવરોધિત કરવા માટે, નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે ફક્ત નોએડ્સના પરિમાણને સેટ કરો.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.NoAds = true;

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setNoAds(true);

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"noads":1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"noAds":true});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->noAds(1);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setNoAds(true);

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.noAds = True

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&noads=1&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.noAds = true

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")