વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

પી.આર. ની મદદથી વેબ પૃષ્ઠને પીડીએફમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવુંint સીએસએસ

PR નો ઉપયોગ કરીને વેબ પૃષ્ઠને પીડીએફમાં રૂપાંતરિત કરવુંint સીએસએસ

કેટલાક વેબ પૃષ્ઠોમાં વિશિષ્ટ સીએસએસ હોય છે જેનો ઉપયોગ જ્યારે તે પીઆર હોય ત્યારે વેબ પૃષ્ઠને સ્ટાઇલ કરવા માટે થાય છેintઇડી. ડિફ defaultલ્ટ રૂપે, જ્યારે વેબ પૃષ્ઠને પીડીએફમાં કન્વર્ટ કરવું હોય ત્યારે આપણું કન્વર્ટર પીડીએફ જેવું દેખાય છે જે બ્રાઉઝરમાં દેખાય છે. આ કરવા માટે, અમારા કન્વર્ટર સ્ક્રીન મીડિયા પ્રકારનો ઉપયોગ કરે છે.

જો કે, કેટલાક કેસોમાં પીઆરint વેબ પૃષ્ઠનું સંસ્કરણ પીડીએફમાં વધુ સારી રીતે રૂપાંતરિત કરી શકે છે. આ કરવા માટે તમારે PR નો ઉપયોગ કરવા માટે GrabzIt ને સૂચના આપવાની જરૂર છેint વેબ પૃષ્ઠને કન્વર્ટ કરતી વખતે સીએસએસ મીડિયા પ્રકાર, નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.CSSMediaType = CSSMediaType.Print;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setCSSMediaType(CSSMediaType.PRINT);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "media": "print"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"cssMediaType":"Print"};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->cssMediaType("Print");
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setCSSMediaType("Print");
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.cssMediaType = "Print"
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&media=print&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.cssMediaType = "Print"
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")