વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

શું તમે તે જ સમયે બહુવિધ કેપ્ચર બનાવી શકો છો?

કેટલીક એપ્લિકેશનોને શક્ય તેટલી ઝડપથી ઘણા કેપ્ચર બનાવવાની જરૂર છે, કારણ કે આને લીધે GrabzIt સમાંતરમાં બહુવિધ કેપ્ચર બનાવવાનું સમર્થન કરે છે. જો કે તેનાથી વધી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો પેકેજ માટે પ્રતિ મિનિટ મહત્તમ વિનંતીઓ તમે હાલમાં ઉપયોગ કરી રહ્યા છો.

જો તમારે એક મિનિટમાં ઘણી વિનંતીઓ કરવાની જરૂર હોય તો તમે આ સલાહને કેવી રીતે અનુસરી શકો છો બહુવિધ વિનંતીઓ વધુ અસરકારક રીતે કરો.