વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

હું સુનિશ્ચિત કાર્ય આયાત / નિકાસ વિધેયનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું?

તમે તમારા સુનિશ્ચિત કાર્યોને આયાત કરી શકો તે પહેલાં તમારે સુનિશ્ચિત કાર્યોની નિકાસ કરવાની જરૂર છે. ફાઇલની દરેક પંક્તિ નવા સુનિશ્ચિત કાર્યને અનુરૂપ છે.

આ કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત એ છે કે નવું બનાવવું સુનિશ્ચિત કાર્ય અને પછી કયો ડેટા ભરેલ છે તે જોવા માટે તેને નિકાસ કરો. પછી તમે આયાત ફાઇલમાં નવી સુનિશ્ચિત કાર્ય પંક્તિઓ બનાવવા માટે સમાન ફોર્મેટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

શા માટે મારા સુનિશ્ચિત કાર્યો તરત જ શરૂ થતા નથી?

જો તમે ભૂતકાળમાં પ્રારંભ તારીખ સેટ કરી હોય તો તમારું સુનિશ્ચિત કાર્ય તરત જ શરૂ થશે નહીં, તેના બદલે સુનિશ્ચિત કાર્યને તરત જ શરૂ કરવા માટે પ્રારંભ તારીખ સેટ કરશો નહીં. અન્યથા તમારું સુનિશ્ચિત કાર્ય નિર્દિષ્ટ તારીખે થવા માટે ભવિષ્યમાં પ્રારંભ તારીખ સેટ કરો.