વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

વેબ કેપ્ચર્સ બનાવવા માટે HTTP પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરો

તમારી પોતાની HTTP પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરીને તમે વિશ્વમાં ગમે ત્યાંથી કોઈપણ પ્રકારનું કેપ્ચર, જેમ કે છબી અથવા PDF સ્ક્રીનશૉટ લઈ શકો છો.

પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે પહેલા તેની કનેક્શન વિગતો પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. ફક્ત નીચેના વિઝાર્ડમાં પ્રોક્સી વિગતો દાખલ કરો અને પછી દબાવો પેદા એક પ્રોક્સી સરનામું બનાવવા માટેનું બટન જેનો ઉપયોગ GrabzIt ના API માં થઈ શકે છે. જો તેના બદલે તમે સ્થાનિક પ્રોક્સીની પાછળથી કેપ્ચર લેવા માંગતા હોવ તો તમારે અનુસરવાની જરૂર છે આ સૂચનો.

જો જરૂરી હોય તો વપરાશકર્તા નામ દાખલ કરો
જો જરૂરી હોય તો પાસવર્ડ દાખલ કરો

પ્રોક્સી સરનામું વાપરીને

એકવાર તમે ઉપરનું પ્રોક્સી સરનામું જનરેટ કરી લો, પછી કેપ્ચર બનાવવા માટે HTTP પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરવાનું ઉદાહરણ અમે હાલમાં નીચે સપોર્ટ કરીએ છીએ તે દરેક પ્રોગ્રામિંગ ભાષા માટે દેખાશે.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":""}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":""};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = ""

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&proxy=&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = ""

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

GrabzIt ના પ્રોક્સી સર્વર્સનો ઉપયોગ કરવો

કેટલીકવાર વેબસાઇટ્સ અમારા IP સરનામાંઓમાંથી એકને અવરોધિત કરશે, ખાસ કરીને જો તમે વેબસાઇટના ઘણા કેપ્ચરની વિનંતી કરો છો. આની આસપાસ જવા માટે તમે GrabzIt ના પ્રોક્સી સર્વર્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ કેપ્ચર જે દેશમાં બનાવવામાં આવી રહ્યું છે તેના માટે અમારી બેંક ઓફ પ્રોક્સી સર્વરમાંથી એક દ્વારા લક્ષ્ય વેબસાઇટને કૉલ કરશે.

આ કરવા માટે ફક્ત પાસ કરો grabzit:// પ્રોક્સી પેરામીટર પર જાઓ અને દેશ પેરામીટર સેટ કરો જો તમે દેશને કોઈ ચોક્કસ સ્થાન સુધી મર્યાદિત કરવા માંગતા હોવ, નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "grabzit://";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("grabzit://");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":"grabzit://"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":"grabzit://"};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&proxy=grabzit%3A%2F%2F&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

એ યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરવાથી કેપ્ચર બનાવવા માટે જે સમય લાગે છે તે ધીમું થઈ જશે intવધારાના નેટવર્ક હોપ્સ પેદા કરે છે.