વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

પીડીએફ અથવા વર્ડ દસ્તાવેજમાં પાસવર્ડ સુરક્ષા કેવી રીતે ઉમેરવી

પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટ ડોક્યુમેન્ટ

કેટલીકવાર તમે ઇચ્છો છો કે દસ્તાવેજની સામગ્રી ફક્ત તે જ લોકો દ્વારા જોવામાં આવે જેઓ તેને જોવા માટે અધિકૃત છે. આ દસ્તાવેજને પાસવર્ડ સોંપીને કરી શકાય છે જે દસ્તાવેજને ખોલવા માટે યોગ્ય રીતે દાખલ કરવો આવશ્યક છે. તમે પીડીએફ અથવા વર્ડ દસ્તાવેજને તેના બનાવતી વખતે પાસવર્ડ સુરક્ષિત કરી શકો છો જેનો ઉપયોગ તમે GrabzIt ને કરવા માંગો છો.

પીડીએફ દસ્તાવેજને પાસવર્ડ સુરક્ષિત કરો

નીચેના ઉદાહરણો બતાવે છે કે અમે હાલમાં સપોર્ટ કરીએ છીએ તે દરેક પ્રોગ્રામિંગ ભાષા માટે PDF દસ્તાવેજમાં પાસવર્ડ સુરક્ષા કેવી રીતે ઉમેરવી.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.Password = "pass";
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setPassword("pass");
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "password": "pass"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"password":"pass"};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->password("pass");
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setPassword("pass");
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.password = "pass"
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&password=pass&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.password = "pass"
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

પાસવર્ડ વર્ડ ડોક્યુમેન્ટને સુરક્ષિત કરો

નીચેના ઉદાહરણો દર્શાવે છે કે અમે હાલમાં સપોર્ટ કરીએ છીએ તે દરેક પ્રોગ્રામિંગ ભાષા માટે DOCX ફાઇલમાં પાસવર્ડ સુરક્ષા કેવી રીતે ઉમેરવી.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.Password = "pass";
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.setPassword("pass");
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "docx", "download": 1, "password": "pass"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"password":"pass"};
client.url_to_docx("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$options->password("pass");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$options->setPassword("pass");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
options.password = "pass"
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=docx&password=pass&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
options.password = "pass"
grabzIt.url_to_docx("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")