વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

પીડીએફ દસ્તાવેજોમાં બુકમાર્ક્સ અથવા રૂપરેખા કેવી રીતે ઉમેરવી?

વેબપેજ પરની આઇટમ મુખ્ય સામગ્રી પછી લોડ થઈ રહી છે

GrabzIt એ પીડીએફની બિલ્ટ ઇન આઉટલાઈનિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને આપમેળે પીડીએફ દસ્તાવેજમાં બુકમાર્ક્સ ઉમેરી શકે છે, જે કાર્યક્ષમતાના વિષયવસ્તુના કોષ્ટકની નકલ કરે છે.

આ કરવા માટે નીચે પ્રમાણે બતાવ્યા પ્રમાણે શામેલ રૂપરેખા પરિમાણનો ઉલ્લેખ કરો. બુકમાર્ક નામો માટે વપરાયેલા આ તત્વોના ટેક્સ્ટ સાથે બુકમાર્ક્સ જનરેટ કરવા માટે H2 અને H3 તત્વો માટેના વેબ પૃષ્ઠના HTML ના વિશ્લેષણ દ્વારા બાહ્યરેખા આપમેળે બનાવવામાં આવશે, વધુમાં, H3 તત્વો બુકમાર્ક સૂચિમાં H2 આઇટમ્સ હેઠળ આપમેળે નેસ્ટ કરવામાં આવશે.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.IncludeOutline = true;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setIncludeOutline(true);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "includeoutline": 1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"includeOutline":true};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->includeOutline(1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setIncludeOutline(true);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.includeOutline = true
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&includeoutline=1&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.includeOutline = true
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

બુકમાર્ક્સ અને રૂપરેખાઓને કસ્ટમાઇઝ કરી રહ્યા છીએ

બુકમાર્ક્સને પીડીએફમાં રૂપાંતરિત થવા જઈ રહેલા એચટીએમએલને બદલીને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે. એચએક્સએનએમએક્સ બુકમાર્ક આપીને કોઈપણ તત્વમાં ઉમેરી શકાય છે GrabzItBookmarkH2 સીએસએસ વર્ગ, એ જ રીતે H3 બુકમાર્કને એલિમેન્ટ દ્વારા તત્વમાં ઉમેરી શકાય છે GrabzItBookmarkH3 સીએસએસ વર્ગ. જો તમે કોઈ HTML ઘટકને બુકમાર્ક તરીકે ઉપયોગ કરવાથી બાકાત રાખવા માંગતા હો, તો તમે સોંપી શકો છો GrabzItBookmarkExclude તત્વ વર્ગ. બુકમાર્ક્સને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે આ વિશેષ સીએસએસ વર્ગોનો ઉપયોગ કરવાનું ઉદાહરણ નીચેના HTML માં બતાવવામાં આવ્યું છે.

<html>
	<body>
		<h2 class="GrabzItBookmarkExclude">My Article</h2>
		<p>Ignorant branched humanity led now marianne too strongly entrance.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH2">Start here</span>
		<p>Rose to shew bore no ye of paid rent form.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH3">Then read this</span>
		<p>She which are maids boy sense her shade.</p>
	</body>
</html>