વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

પીડીએફ દસ્તાવેજોમાં સરહદો કેવી રીતે ઉમેરવી?

તમે પીડીએફ ડોક્યુમેન્ટમાં એક HTML એલિમેન્ટ ઉમેરીને બોર્ડર ઉમેરી શકો છો જેમાં નિશ્ચિત સ્થિતિ અને બોર્ડર હોય. જો કે તે હોવું જોઈએ કોઈ સામગ્રી નથી! આ પછી તમારા પીડીએફના દરેક પૃષ્ઠ પર ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. જેનું ઉદાહરણ નીચે બતાવેલ છે.

<html>
<head>
 <style type="text/css">
  #pageborder {
   position:fixed;
   left: 0;
   right: 0;
   top: 0;
   bottom: 0;
   border: 2px solid black;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div id="pageborder">
 </div>
ABC<br/>
ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>
ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>
DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>
DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>
GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>
</body>
</html>