વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

બ્રાઉઝરની પહોળાઈમાં પીડીએફ અથવા ડીઓસીએક્સ કેવી રીતે સ્કેલ કરવું?

ડિફ defaultલ્ટ રૂપે, પીડીએફ અને ડીઓસીએક્સને 1366 પિક્સેલ્સમાં સ્કેલ કરવામાં આવે છે, જો કે આને કોઈપણ કદમાં બદલી શકાય છે. તેમ છતાં, દસ્તાવેજને સ્કેલિંગ કરતી વખતે, પરિણામો હંમેશાં યોગ્ય નહીં હોય અને તમે ખુશ થાય તે પહેલાં તમારે થોડા જુદા જુદા કદનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. કેટલીકવાર બ્રાઉઝર પહોળાઈ પરિમાણ માટે આ પાસ -1 કરવા માટે, દસ્તાવેજની પહોળાઈ જેટલી બ્રાઉઝરની પહોળાઈ સાથે મેળ ખાવાનું ઉપયોગી છે.

નીચેનાં ઉદાહરણોમાં પીડીએફ બનાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં બ્રાઉઝરની પહોળાઈ 1500px પર સેટ કરવામાં આવી છે.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.BrowserWidth = 1500;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setBrowserWidth(1500);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "bwidth": 1500}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"browserWidth":1500};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->browserWidth(1500);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setBrowserWidth(1500);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.browserWidth = 1500
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&bwidth=1500&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.browserWidth = 1500
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")