વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો
GrabzIt ની Communityનલાઇન સમુદાય

અંદર એમ્બેડ સાથે div માટે છબી જનરેટ કરવામાં સમસ્યા

વેબ પૃષ્ઠો અથવા એચટીએમએલને કેપ્ચર અથવા કન્વર્ટ કેવી રીતે કરવું તે પર પ્રશ્નો પૂછો into છબીઓ, સીએસવી, પીડીએફ અથવા ડીઓએક્સએક્સ દસ્તાવેજો તેમજ વિડિઓઝને કન્વર્ટ કેવી રીતે કરવી તે પર intઅમારા એપીઆઇ નો ઉપયોગ કરીને એનિમેટેડ જીઆઈએફ.

હેલો,

I'm a paying customer trying to get a screen shot of a <div> element containing a tweet embed overlayed with a watermark. સમસ્યા એ છે કે મને ફક્ત એકનો સ્ક્રીનશોટ મળે છે watermark. Here is my code... what am I doing wrong?
<meta charset="utf-8">


#tweet {
position:relative;
z-index: 1 !important;
width: 500px !important;
ગાળો-ડાબે: -8 પીએક્સ;
margin-top: -10px;
}

.watermark {
સ્થિતિ: સંપૂર્ણ;
top:60px;
left:100px;
z-index: 10 !important;
display: <?php if($_GET['watermark'] == 0){ $watermark = "none"; } elseif($_GET['watermark'] == 1){ $watermark = ""; } echo $watermark; ?>;
}

#tweet iframe {
border: none !important;
box-shadow: none !important;
}

.copywrite p {
સ્થિતિ: સંપૂર્ણ;
ડાબે:0;
margin-top: -9px;
font-family: Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "sans-serif";
ફ fontન્ટ-કદ: 12px;
color:#a2a6a8;
}


<title>Tweet Screen Shot Feeder</title>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.4.7/grabzit.min.js"></script><div class="tweet-wrapper" id="content">
<div id="tweet" tweetID="<?php echo $_GET["tweetid"];?>"></div>
<!-- <div id="tweet" tweetID="1223594060818059264"></div> -->

<img src="images/watermark.png" class="watermark"/>

<div class="copywrite">
<p>Tweet screen shot by <strong>https://sane.social</strong> © on <?php echo date("M. d, Y") . "<br>";?></p>

<script sync src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>


window.onload = (function(){

var tweet = document.getElementById("tweet");
var id = tweet.getAttribute("tweetID");

twttr.widgets.createTweet(
id, tweet, {

conversation : 'none', // or all
cards : 'visible', // or visible
theme : 'light' // or dark
})

.then (function (el) {
el.contentDocument.querySelector(".footer").style.display = "none";
});

});


<div id="tweetshot"></div>

GrabzIt("XXXX=").ConvertPage(window.location.href, {"target": "#content", "bheight": -1, "height": -1, "width": -1}).AddTo("tweetshot");Asked by GrabzIt Support on the 2nd of March 2020

I don't think this is an issue with GrabzIt but with the security of Twitters API. It probably doesn't like being used inside a temporary HTML page. Instead you should change your code to use the URL instead:

.ConvertURL(location.href, {"target": "#content", "bheight": -1, "height": -1, "width": -1}).AddTo("tweetshot");

2મી માર્ચ 2020ના રોજ GrabzIt સપોર્ટ દ્વારા જવાબ આપવામાં આવ્યો