વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો
GrabzIt ની Communityનલાઇન સમુદાય

AB и отправка по ઇમેઇલ введеных на сайте хых с помощью GRABZIT

વેબ પૃષ્ઠો અથવા એચટીએમએલને કેપ્ચર અથવા કન્વર્ટ કેવી રીતે કરવું તે પર પ્રશ્નો પૂછો into છબીઓ, સીએસવી, પીડીએફ અથવા ડીઓએક્સએક્સ દસ્તાવેજો તેમજ વિડિઓઝને કન્વર્ટ કેવી રીતે કરવી તે પર intઅમારા એપીઆઇ નો ઉપયોગ કરીને એનિમેટેડ જીઆઈએફ.

Здравствуйте! Конвертацию ли я осуществить конвертацию HTML -> DOCX помощью OC GRABZIT при помощью условиях:
Отправки сайте есть форма, пользователь вводит данные в нескольких инпутах или плейсхолдерах, по завершении ввода нажимает на кнопку отправки.
Возможно ли после обработки события нажатия пользователем на кнопку осуществить конвертацию введеных пользователем хых в DOCX формат и отправить их почту почту компании, этом этом чтобы пользователь видел видел конвертаций и предложений предложений о скачивании. ડોક્સ и (у ему не нужен нужен и ,. отправить его на почту).

21 Octoberક્ટોબર 2020 ના રોજ અનામિક દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું

Да, можетеы можете сделать это, нажав кнопку, создайте HTML - код с ответами, содержащимися в нем, затем конвертируйте его с помощью GrabzIt и отправьте его по электронной почте своей компании. Можетеы можете сделать это асинхронным, используете используете обработчик обратного вызова: https://grabz.it/api/php/callback-handler/

(обратите внимание, это автоматический перевод)

21 Octoberક્ટોબર 2020 ના રોજ GrabzIt સપોર્ટ દ્વારા જવાબ આપ્યો