વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો
GrabzIt ની Communityનલાઇન સમુદાય

ફોન્ટ બદલો

હું ગ્રેબઝિટનો ઉપયોગ કરું છું.HTMLToDOCX() * ડોક્સસી * બનાવવા માટે, શું હું આ * ડોક્સસી * ના ફોન્ટસાઇઝને બદલી શકું?

5 મી મે 2019 ના રોજ અનામી દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું

હાય! જેમ કે તમે HTML ને જાતે સપ્લાય કરી શકો છો, તમે HTML માં સીએસએસ શૈલીઓ દ્વારા ઇચ્છતા કોઈપણ ફોન્ટ કદમાંથી પસાર થઈ શકો છો.

5 મી મે 2019 ના રોજ ગ્રાબઝિટ સપોર્ટ દ્વારા જવાબ આપ્યો