વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો
GrabzIt ની Communityનલાઇન સમુદાય

વપરાશકર્તાઓ ટૂંકા સમયમાં ફરીથી સ્ક્રીનશોટ બટનને ક્લિક કરે છે.

Hi, Dear.
We are testing with api.
It's going very well.
મને એક સવાલ છે.
વપરાશકર્તાઓ ટૂંકા સમયમાં ફરીથી સ્ક્રીનશોટ બટનને ક્લિક કરે છે.
What are the quick ways to get it from the cash?
I think this is how your homepage works.

-------------------------------------------

Country: Korea
php, URLToImage

First: 15 seconds,  After: 8 seconds...
setCountry('SG')

આભાર.

25 નવેમ્બર 2020 ના રોજ અનામી દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું

The server-side API's such as PHP are designed to create new captures. The JavaScript API will use a cache as its designed to work within many browser instances.

When a user creates a screenshot you could get the ID of the screenshot from the Save method along with the URL they are requesting and then if a user requests a screenshot within that time frame give them the one you have saved to your file system instead of creating s new one.

25 નવેમ્બર 2020 ના રોજ ગ્રાબઝિટ સપોર્ટ દ્વારા જવાબ આપ્યો